PLANNEN OM UW DROOMHUIS TE (VER)BOUWEN?

Misschien loopt u al geruime tijd met het idee uw woning te vergroten, te moderniseren, functioneler in te delen of zelfs een nieuwe woning te bouwen. Plannen genoeg maar hoe moet dat nou precies?

U kunt bij Willem Haarsma Bouwidee terecht voor:

 • ontwerp van nieuwbouw en verbouw;
 • bouwkundige tekeningen inclusief bestektekeningen en werktekeningen;
 • aanvraag omgevingsvergunningen;
 • constructie-, daglicht-, ventilatie en EP berekeningen (derden);
 • bouwkundig advies;
 • bouwbegeleiding (van het totale traject);
 • bouwkundige keuring;
 • bouwstijlen variërend van traditioneel tot modern.

Maak uw plannen werkelijkheid en mail (willem@whbi.nl) of bel (06 18 95 22 35) om uw bouwplannen eens met mij door te nemen. Samen met Willem Haarsma Bouwidee maakt u er iets moois van!

Heeft u een vraag/meer info nodig/wilt u een afspraak/nieuwsgierig?

KENNISMAKING

Als u overweegt te gaan bouwen is de eerste stap het maken van een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Ik kom dan bij u kijken wat de bedoeling is en om uw eisen/wensen en budget te bespreken. De mogelijkheden kunnen dan alvast globaal worden doorgenomen. Ook kan een eerste kostenindicatie worden gegeven.

Om u een indruk te geven van het te leveren ontwerp- en tekenwerk neem ik voorbeeldtekeningen mee. Indien gewenst wordt naar aanleiding van dit gesprek een offerte gemaakt waarin de kosten en het te leveren tekenwerk van WHBi staat vermeld.

Ook wordt regelmatig op regiebasis (tegen vast uurtarief) opdracht verstrekt. De afrekening vindt dan plaats op basis van de bestede uren. U ontvangt dan uiteraard een urenverantwoording.

VOORLOPIG ONTWERP

Voor deze fase moeten de volgende zaken worden uit-/opgezocht:

 • eisen en regels bestemmingsplan en welstandsnota;
 • opvragen bestaande tekeningen uit archief gemeente en alvast bestaande funderingsgegevens;
 • opvragen kadastrale situatie bij het kadaster.

Indien u heeft besloten met mij verder te gaan, en u de schriftelijke opdracht heeft verstrekt, ga ik uw opdracht inplannen en z.s.m. aan de slag. Indien er geen bestaande tekeningen zijn, gaan ik bij een verbouwing eerst de bestaande gebouwen inmeten en uittekenen.

Als blijkt dat een ontwerp aan uw verwachtingen voldoet, wordt deze, na verwerking van uw opmerkingen, verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp bestaat uit:

 • Foto’s bestaande gebouwen en omgeving;
 • Bestaande gevels, plattegronden en doorsnede;
 • Nieuwe gevels, plattegronden en doorsnede;
 • Situatietekening;
 • Voorstel kleuren- en materialen;
 • 3-dimensionale tekeningen.

Alvorens dit voorlopig ontwerp verder uit te werken, wordt het ontwerp meestal eerst bij de gemeente ingediend. Het plan wordt dan alvast aan het bestemmingsplan getoetst en ter beoordeling aan de welstand voorgelegd.

DEFINITIEF ONTWERP EN BOUWAANVRAAG

Indien de gemeente medewerking wil verlenen aan het plan en de welstandscommissie groen licht geeft, is het plan definitief. Het plan kan dan verder worden uitgewerkt tot een complete bouwvergunning. De tekeningen worden hiervoor aangevuld met:

 • Fundering en riolering;
 • Vloeroverzichten;
 • Kapplan;
 • Dakoverzicht;
 • Extra doorsneden;
 • Extra details;
 • Daglichtberekening;
 • Ventilatieberekening;
 • Energieprestatie (BENG) berekening (niet bij uitbreiding);
 • Constructie berekening.

Om te voorkomen dat een gebouw op vervuilde grond wordt gebouwd dient een bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Afhankelijk van de functie en grootte van het gebouw kan hiervoor vrijstelling worden gekregen. Hiervoor dient een formulier historisch bodemonderzoek ingevuld te worden. Afhankelijk van het gebruik in het verleden kan de gemeente besluiten vrijstelling te verlenen.

BESTEK

Bij kleinere bouwwerken worden meestal op basis van de tekeningen voor de bouwaanvraag offertes bij bouwbedrijven aangevraagd. De tekeningen worden daarom verder uitgewerkt dan strikt noodzakelijk is. Er wordt dan een beter vergelijkbare prijs verkregen en de opdrachtgever heeft een beter juridisch stuk voor het geval de aannemer zonder overleg van de tekeningen afwijkt.

Ten behoeve van een goede uitvoering van grotere bouwwerken worden de bouwtekeningen verder uitgewerkt tot bestektekeningen. Het tekenwerk wordt dan uitgebreid met:

 • kozijntekeningen;
 • eventuele vormtekeningen prefab beton;
 • traptekeningen;
 • extra details;
 • materialen- en kleurenstaat.

Op basis van de tekeningen wordt een bestek- of werkomschrijving gemaakt. De tekeningen en het bestek worden gebruikt voor de aanbesteding en dienen als contractstukken. Op basis van deze stukken, aangevuld met de begroting van de gekozen aannemer (meestal laagste inschrijver) wordt het meer- en minderwerk verrekend.

UITVOERING

Ten behoeve van de uitvoering worden werktekeningen gemaakt. De plattegronden worden dan op grotere schaal verder uitgewerkt. De maatvoering wordt afgestemd op de gekozen steenmaat en panmaat. Dit geldt ook voor de gevels, doorsneden, kozijntekening en details.

De onderaannemers, zoals kozijnleverancier, prefab betonleverancier en vloerenfabrikant maakt werktekeningen voor de door hun te leveren onderdelen.

De constructeur maakt de funderingstekeningen. Deze tekeningen worden door de aannemer gecontroleerd en ook ter controle naar de architect of het ontwerpbureau gestuurd. Na deze controleronde worden de onderdelen in productie genomen.

Tijdens de uitvoering kan WHBi toezicht houden en de bouwbegeleiding verzorgen. Ik zit dan de bouwvergaderingen voor en maak hier verslagen van.

Tevens houd ik in de gaten dat de bouw in overeenstemming met de contractstukken wordt uitgevoerd en wordt voor de budgetbewaking gezorgd. Bij de oplevering wordt uiteindelijk een opleveringsrapport gemaakt. De aannemer krijgt vervolgens maximaal 3 maanden de tijd om de opleverpunten uit het rapport op te lossen, waarna de eindoplevering volgt en de laatste termijnnota kan worden voldaan.

© 2021 Willem Haarsma Bouwidee , No nonsense ontwerp- en tekenbureau
Vormgeving: Tieme Dekker Grafische vormgeving