DUURZAAM WONEN

Er is een groeiend bewustzijn in duurzaam en gezond leven. Behalve biologische voeding, fairtrade producten en elektrische auto’s kiezen we ook steeds bewuster voor duurzaam bouwen en gezond wonen. WHBi ontwerpt en tekent ook woningen met bio-based materialen en houdt in het ontwerp rekening met klimaat, zon en wind. Dit resulteert in woningen die niet alleen beter zijn voor de wereld, maar ook gezonder om in te leven.

Een woning ontworpen met veel daglicht, energiezuinig en met duurzame materialen zoals hout en vlas of hennepisolatie. Hout geeft de woning een warme sfeer, een prettige akoestiek en een lekkere geur.

Tel daarbij op dat het materiaal hernieuwbaar (bij herplant) is en dat deze grondstoffen tijdens hun levenscyclus CO2 opslaan i.p.v. uitstoten, dan wil je niet anders meer dan zo bouwen!

Natuurinclusief bouwen.

Ook voor natuurinclusief ontwerpen en bouwen is steeds meer aandacht. Door zo te bouwen maakt het gebouw meer deel uit van zijn natuurlijke of stedelijke omgeving. Ook zorgt een groene omgeving voor verkoeling in de zomer, zuivert de lucht en buffert regenwater tegen verdroging. Minder verharding en meer groen in de tuin met bijvoorbeeld sedum op daken en een veldbloemen in het gras geeft een veel aangenamere

leefomgeving met meer vogels, egels, vlinders en bijen. Voor vogels zoals de gierzwaluw, boerenzwaluw, mussen en vleermuizen zijn er speciale inbouw (nest-) kasten. Deze inbouwstenen kunnen eenvoudig in de gevel van een nieuwe of te renoveren gebouw worden verwerkt. Op www.bouwnatuurinclusief.nl leest u hier meer over.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Met ingang van 1 januari 2024 is het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De regels van het Bouwbesluit komen grotendeels overeen met de regels in het Bbl. De energieprestatie-eisen zijn vooralsnog ongewijzigd. BENG is een afkorting voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. BENG stelt grenzen aan de maximale energiebehoefte van een gebouw (BENG 1), het maximale primaire fossiele energiegebruik (BENG 2) en het minimale aandeel hernieuwbare energie (BENG 3). Ook wordt rekening gehouden met eventuele oververhitting in de zomer. Hiervoor is een grenswaarde genaamd TOjuli gesteld. Om oververhitting te voorkomen moet de zonintreding worden beperkt en/of moet er worden gekoeld. Ook goede nachtventilatie levert een positieve bijdrage. BENG wordt uitgedrukt in kWh/m2.

De mate van isolatie van de gebouwschil speelt uiteraard een belangrijke rol. Er zijn daarom minimale isolatie-eisen of Rc-eisen. Rc staat voor warmteweerstand van de constructie. Hoe hoger de Rc waarde (het getal) hoe beter de isolatiewaarde van de constructie is. Omdat verbetering van de isolatie van het dak een hogere energiewinst geeft dan die van de gevel en verhoging van de isolatie-eis van de gevel een hogere energiewinst geeft dan die van de vloer, zijn per gebouwdeel verschillende Rc-eisen in het bouwbesluit opgenomen. De minimale Rc-waarde voor het dak is vanaf 1 januari 2021 6,3, van de gevel 4,7 en voor de vloer 3,7.

Ook kierdichting en het voorkomen van koudebruggen is erg belangrijk om ongecontroleerd warmteverlies tegen te gaan.

Verder is de compactheid van een gebouw van grote invloed op het energiegebruik. Immers, hoe minder buitenoppervlak t.o.v. het gebruiksoppervlak, hoe minder het energieverlies zal zijn. Als het gebouw dus veel buitenoppervlak heeft ten opzichte van het gebruiksoppervlak, zal de buitenschil beter geïsoleerd moeten worden om het energieverlies te beperken.

De BENG-berekening voor een nieuw gebouw moet door een gecertificeerd bureau worden gemaakt. Als een project gereed is, moet deze worden afgemeld. Er wordt dan gecontroleerd of de uitvoering is gedaan zoals is berekend. De aannemer moet bovendien een dossier voorzien van foto’s bijhouden om aan te tonen dat er is gebouwd volgens de uitgangspunten in de berekening.

Wet kwaliteitsborging

Vanaf 1 junuari 2024 geldt de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Deze wet gaat over het verbeteren van de bouwkwaliteit. Deze wet bepaald dat u een onafhankelijke, gecertificeerde kwaliteitsborger in moet schakelen.

De kwaliteitsborger toetst of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit).

De Wkb geldt eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1. Dat zijn de eenvoudigere bouwwerken zoals nieuwe woningen of kleinere bedrijfspanden. Voor verbouw gaat de wet waarschijnlijk op 1 januari 2025 gelden.

© 2024 Willem Haarsma Bouwidee , No nonsense ontwerp- en tekenbureau
Vormgeving: Tieme Dekker Grafische vormgeving