Algemeen

Plannen om uw droomhuis te (ver)bouwen? 

Misschien loopt u al geruime tijd met het idee uw woning te vergroten, te moderniseren, functioneler in te delen of zelfs een nieuwe woning te bouwen. Plannen genoeg maar hoe moet dat nou precies?

Willem Haarsma Bouwidee kan u een aardig handje helpen. WHBi is een bouwkundig ontwerp- en tekenbureau. Projecten voor zowel particulieren als gemeenten en architectenbureaus worden door mij met plezier opgepakt. Van klein tot groot, het maakt niet uit. Ieder project is zeker weer een uitdaging. De korte lijnen en het contact vind ik erg belangrijk met als resultaat weer een tevreden klant!

U kunt bij Willem Haarsma Bouwidee terecht voor:

 • ontwerp van nieuwbouw en verbouw;
 • bouwkundige tekeningen inclusief bestektekeningen en werktekeningen;
 • aanvraag omgevingsvergunningen;
 • constructie-, daglicht-, ventilatie en EPN berekeningen;
 • bouwkundig advies;
 • bouwbegeleiding (van het totale traject);
 • bouwkundige keuring;
 • bouwstijlen variërend van traditioneel tot hypermodern. 

Maak uw plannen werkelijkheid en mail (willem@whbi.nl) of bel (06-18 95 22 35) om uw bouwplannen eens met mij door te nemen. Samen met Willem Haarsma Bouwidee maakt u er iets moois van!

kennismakingsgesprek

Als u overweegt te gaan bouwen is de eerste stap het maken van een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Ik kom dan bij u kijken wat de bedoeling is en om uw eisen/wensen en budget te bespreken. De mogelijkheden kunnen dan alvast globaal worden doorgenomen. Ook kan een eerste kostenindicatie worden gegeven.

 

Om u een indruk te geven van het te leveren ontwerp- en tekenwerk neem ik voorbeeldtekeningen mee. Indien gewenst wordt naar aanleiding van dit gesprek een offerte gemaakt waarin de kosten en het te leveren tekenwerk van WHBi staat vermeld. Ook wordt regelmatig op regiebasis (tegen vast uurtarief) opdracht verstrekt. De afrekening vindt dan plaats op basis van de bestede uren. U ontvangt dan uiteraard een urenverantwoording.

voorlopig ontwerp

Voor deze fase moeten de volgende zaken worden uit-/opgezocht:

 • eisen en regels bestemmingsplan en welstandsnota; 
 • opvragen bestaande tekeningen uit archief gemeente en alvast bestaande funderingsgegevens; 
 • opvragen kadastrale situatie bij het kadaster.

Indien u heeft besloten met mij verder te gaan, en u de schriftelijke opdracht heeft verstrekt, ga ik uw opdracht inplannen en z.s.m. aan de slag. Indien er geen bestaande tekeningen zijn, gaan ik bij een verbouwing eerst de bestaande gebouwen inmeten en uittekenen. Op basis van uw eisen en wensen en de eisen van het bestemmingsplan en welstandsnota worden vervolgens één of meerdere ontwerpen gemaakt. De ontwerpen worden driedimensionaal aan u gepresenteerd.

Als blijkt dat een ontwerp aan uw verwachtingen voldoet, wordt deze, na verwerking van uw opmerkingen, verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp bestaat uit: 

 • Foto’s bestaande gebouwen en omgeving; 
 • Bestaande gevels, plattegronden en doorsnede; 
 • Nieuwe gevels, plattegronden en doorsnede; 
 • Situatietekening; 
 • Voorstel kleuren- en materialen;
 • 3-dimensionale tekeningen.

Alvorens dit voorlopig ontwerp verder uit te werken, wordt het ontwerp meestal eerst bij de gemeente ingediend. Het plan wordt dan alvast aan het bestemmingsplan getoetst en ter beoordeling aan de welstand voorgelegd.

definitief ontwerp en bouwaanvraag

Indien de gemeente medewerking wil verlenen aan het plan en de welstandscommissie groen licht geeft, is het plan definitief. Het plan kan dan verder worden uitgewerkt tot een complete bouwvergunning. De tekeningen worden hiervoor aangevuld met:

 • Fundering en riolering;
 • Vloeroverzichten;
 • Kapplan;
 • Dakoverzicht; 
 • Extra doorsneden; 
 • Extra details; 
 • Daglichtberekening; 
 • Ventilatieberekening; 
 • Energieprestatie berekening (niet bij uitbreiding); 
 • Constructie berekening.

 

Om te voorkomen dat een gebouw op vervuilde grond wordt gebouwd dient een bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Afhankelijk van de functie en grootte van het gebouw kan hiervoor vrijstelling worden gekregen. Hiervoor dient een formulier historisch bodemonderzoek ingevuld te worden. Afhankelijk van het gebruik in het verleden kan de gemeente besluiten vrijstelling te verlenen. 

bestek

Bij kleinere bouwwerken worden meestal op basis van de tekeningen voor de bouwaanvraag offertes bij bouwbedrijven aangevraagd. De tekeningen worden daarom verder uitgewerkt dan strikt noodzakelijk is. Er wordt dan een beter vergelijkbare prijs verkregen en de opdrachtgever heeft een beter juridisch stuk voor het geval de aannemer zonder overleg van de tekeningen afwijkt.

Ten behoeve van een goede uitvoering van grotere bouwwerken worden de bouwtekeningen verder uitgewerkt tot bestektekeningen. Het tekenwerk wordt dan uitgebreid met:

 • kozijntekeningen;
 • eventuele vormtekeningen prefab beton;
 • traptekeningen;
 • extra details;
 • materialen- en kleurenstaat.

Op basis van de tekeningen wordt een bestek- of werkomschrijving gemaakt. De tekeningen en het bestek worden gebruikt voor de aanbesteding en dienen als contractstukken. Op basis van deze stukken, aangevuld met de begroting van de gekozen aannemer (meestal laagste inschrijver) wordt het meer- en minderwerk verrekend.

uitvoering

Ten behoeve van de uitvoering worden werktekeningen gemaakt. De plattegronden worden dan op grotere schaal verder uitgewerkt. De maatvoering wordt afgestemd op de gekozen steenmaat en panmaat. Dit geldt ook voor de gevels, doorsneden, kozijntekening en details.

De onderaannemers, zoals kozijnleverancier, prefab betonleverancier en vloerenfabrikant maakt werktekeningen voor de door hun te leveren onderdelen. De constructeur maakt de funderingstekeningen. Deze tekeningen worden door de aannemer gecontroleerd en ook ter controle naar de architect of het ontwerpbureau gestuurd. Na deze controleronde worden de onderdelen in productie genomen.

Tijdens de uitvoering kan WHBi toezicht houden en de bouwbegeleiding verzorgen. Ik zit dan de bouwvergaderingen voor en maak hier verslagen van. Tevens houd ik in de gaten dat de bouw in overeenstemming met de contractstukken wordt uitgevoerd en wordt voor de budgetbewaking gezorgd. Bij de oplevering wordt uiteindelijk een opleveringsrapport gemaakt. De aannemer krijgt vervolgens maximaal 3 maanden de tijd om de opleverpunten uit het rapport op te lossen, waarna de eindoplevering volgt en de laatste termijnnota kan worden voldaan.

Bewust en gezond wonen

Er is een groeiend bewustzijn in duurzaam en gezond leven. Behalve biologische voeding, fairtrade producten en elektrische auto’s kiezen we ook steeds bewuster voor duurzaam bouwen en gezond wonen. WHBi ontwerpt en tekent ook woningen met bio-based materialen en houdt in het ontwerp rekening met klimaat, zon en wind. Dit resulteert in woningen die niet alleen beter zijn voor de wereld, maar ook gezonder om in te leven. 

Een woning ontworpen met veel daglicht, energiezuinig en met duurzame materialen zoals hout en vlas of hennepisolatie. Hout geeft de woning een warme sfeer, een prettige akoestiek en een lekkere geur. Tel daarbij op dat het materiaal hernieuwbaar (bij herplant) is en dat deze grondstoffen tijdens hun levenscyclus CO2 opslaan i.p.v. uitstoten, dan wil je niet anders meer dan zo bouwen!

Bouwbesluit 2015

De energiebesparende eisen in Nederland worden telkens een stapje strenger. Met ingang van 1 januari 2015 is de EPC (energieprestatiecoëfficient) voor woningen verlaagd van 0,6 naar 0,4. De EPC geeft aan hoe energie-efficiënt een gebouw is. Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger. Bij de berekening van de EPC wordt rekening gehouden met de energiebron en het energieverbruik voor verwarming, ventilatie, koeling, bevochtiging, ventilatoren, pompen, warm tapwater en verlichting. De mate van isolatie van de gebouwschil speelt daarbij een belangrijke rol. De Rc-eisen (isolatie-eisen) in het bouwbesluit worden daarom verhoogd. Rc staat voor warmteweerstand van de constructie. Hoe hoger de Rc waarde (het getal) hoe beter dus de isolatiewaarde van de constructie is.

Omdat verbetering van de isolatie van het dak een hogere energiewinst geeft dan die van de gevel en verhoging van de isolatie-eis van de gevel een hogere energiewinst geeft dan die van de vloer, zijn per gebouwdeel verschillende Rc-eisen in het bouwbesluit opgenomen. De minimale Rc-waarde voor het dak is vanaf 1 januari 2015 6,0, van de gevel 4,5 en voor de vloer 3,5. De Rc-waarde zal de komende jaren nog verder worden verhoogd omdat de overheid in 2020 alle nieuwe woningen energieneutraal wil hebben. Van zeer energiezuinige woningen (o.a. passiefhuizen) kan de Rc-waarde zelfs boven de 10 m2 K/W uitkomen.

6% btw tarief en subsidies

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten.

Isoleren, schilderen, stukadoren en behangen vallen onder het 6% btw tarief bij woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Ook het schoonmaken in woningen valt onder het 6%-tarief, maar daarbij geldt niet de eis dat het moet gaan om woningen ouder dan 2 jaar.

Vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie.

Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie is de BTW van 21 naar 6 procent verlaagd. Het verlaagde BTW-tarief is van toepassing op arbeidsloon. Voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis is er vanaf 15 september 2016. Inmiddels is de subsidiepot leeg. Alleen voor Vereningen van Eigenaren is er nog budget beschikbaar.Zie voor nadere informatie www.milieucentraal.nl.

Deze maatregelen werken energiebesparend, verlagen de maandlasten, en leveren meer wooncomfort op. U verdient energiebesparende maatregelen op termijn terug, dankzij de lagere energierekening. Doordat u minder energie verbruikt, draagt u bovendien bij aan een beter klimaat. ook zonder subsidie loont het dus de moeite!

Asbestverwijdering daken.

Voor particulieren, bedrijven, non profit rganisaties en overheden is er een Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak moet de subsidieaanvraag zijn ontvangen bij RVO.nl. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 met een maximum van € 25.000,-- per adres. Zie voor meer informatie en de meest actuele stand van zaken op www.rvo.nl. De regeling vervalt op 1-1-2020.

Na 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Het verbod op asbestdaken is een middel om de hoeveelheid asbest in de leefomgeving te verminderen. Verweerde asbestdaken leveren een bijdrage aan de gestage emissie van asbestvezels in het milieu. Dit komt omdat bijna alle asbestdaken in Nederland matig tot ernstig zijn verweerd. Deze daken worden niet altijd vervangen omdat de functie van het dak door verwering niet direct wordt aangetast.

Energie-investeringsaftrek.

Bij bedrijven worden energiebesparende maatregelen gestimuleerd door belastingvoordelen (EIA: energie-investeringsaftrek). De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Nadere informatie staat op www.rvo.nl.

InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Dit is een meerjarige subsidieregeling (2016 t/m 2020) voor het duurzaam opwekken van warmte door middel van warmtepompen, zonneboiler, biomassaketel of pelletkachel. Deze subsidie is zowel voor particulieren als voor bedrijven. Uiteraard moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De regeling staat op www.rvo.nl.

Meer informatie kunt u vinden op:
http://www.rvo.nl
http://www.milieucentraal.nl 
http://www.energiesubsidiewijzer.nl